Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz średnich o wyzwaniach współczesnego szkolnictwa: „Dyrektor 2.0”
2024-04-25
Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz średnich o wyzwaniach współczesnego szkolnictwa: „Dyrektor 2.0”
2024-04-25

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w kontekście pracy dyrektora i rady pedagogicznej.

Dla kogo?
Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści
Forma:
Online
Termin:
27 maja 2024, godz. 8:30 - 11:30
Czas trwania:
4 godziny dydaktyczne (180 min)

Koniec roku szkolnego wiąże się z ocenianiem uczniów, podejmowaniem uchwał, organizacją zebrań rady pedagogicznej i pisaniem sprawozdań.

Szkolenie ma pomóc dyrektorowi oraz nauczycielom w sprawnej organizacji tych zadań, dać wiedzę prawną, przykładowe rozwiązania i dokumenty.

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i podsumowaniem pracy szkoły/placówki.
 2. Klasyfikacja roczna i końcowa:
  1. przepisy związane z ocenianiem (zapisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie  oceniania)
  2. praca zespołowa nauczycieli - przygotowanie zestawienia klasyfikacji w poszczególnych oddziałach,
  3. opracowanie wyników nauczania i wychowania: zestawienia, analizy, wnioski,
  4. uchwała w sprawie klasyfikacji i promocji.
 3. Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania do podsumowania pracy szkoły: dzienniki zajęć, indywidualne teczki badań i czynności uzupełniających, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, arkusze ocen.
 4. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej  w sprawie rocznej klasyfikacji i promocji uczniów,
 5. Podsumowanie pracy szkoły w obszarach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
  1. praca zespołowa nauczycieli - analizy, wnioski, oceny, sprawozdania,
  2. praca specjalistów szkolnych – sprawozdania,
  3. analiza zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, wicedyrektora, kierownika świetlicy.
 6. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – przedstawienie wyników i wniosków.
 7. Uchwalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły – przygotowanie uchwały.
 8. Przekazanie informacji o działalności szkoły.

Efekty - Uczestnicy szkolenia:

 • nabędą wiedzę na temat przepisów prawa w zakresie klasyfikacji i promocji uczniów,
 • otrzymają przykładowe wzory dokumentów: zarządzenia w sprawie zwołania zebrania rady, wzory uchwał klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły,
 • będą umieli określić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
 • otrzymają przykładowe oceny efektów udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • otrzymają przykładowe druki sprawozdań z różnych obszarów działalności szkoły (specjaliści szkolni, biblioteka, świetlica, zespoły nauczycielskie),
 • otrzymają wzór informacji o działalności szkoły.

Cena za udział w szkoleniu:

320 zł brutto / osoba

Dołącz do uczestników!

Wypełnij poniższy formularz. W kolejnym kroku otrzymasz instrukcję i uzupełnisz informacje niezbędne do zawarcia umowy.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w kontekście pracy dyrektora i rady pedagogicznej.

  Wybierz rodzaj szkolenia

  Kiedy chcesz przeprowadzic szkolenie?